กาวช่างซันนิค

นักพ้ฒนา

ผลของการเจริญสติ มีประโยชน์เกิดขึ้นหลายๆอย่างในชีวิต ที่เหHนได้อย่างชัดเจน ความเป็นนักพัฒนาทั้งตัวเองและคนในครอบครัว ทำให้ความเป็นอยู่และคุณภาพของชีวิตทั้งภายในและภายนอกดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน

กาวช่างซันนิค

เมื่อก่อนชอบซื้อกาวตาช้าง พอแกะใช้แล้ว ต้องใช้ให้หมด ถ้าไม่หมด นำไปเก็บไว้ในตู้เย็น ถ้าเก็บไว้นานเกินไป เนื้อกาวที่เหลือจะแห้งแข็ง นำมาใช้ไม่ได้อีก

มีอีกหนึ่งตัวเลือก กาวช่างซันนิค เป็นกาวสำหรับติดซ่อมแซมงานไม้ พลาสติก เมลามีน

รีไซเคิ้ล

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทั้งเก่าและไม่เก่า จัดเป้นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ผู้เขียนจะนำมารีไซเคิ้ลใหม่ ให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ เช่น ทำผ้าขี้ริ้ว ทำผ้าเช็ดมือ ทำผ้ารองนั่ง ฯลฯ หลากหลายวิธีที่จะนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน

กางเกงยีนส์ขายาว

กางเกงยีนส์ขายาวที่ใส่ไม่ได้ นำมาตัดดัดแปลง เป็นขาสั้นบ้าง เป็นกระโปรงบ้าง เป็นกระเป๋าบ้าง

วิธีเพิ่ม-ลดขนาดเอวกางเกง ถ้าใหญ่เกิน(ของเจ้านาย) เลาะขอบเอวออก แล้วเย็บด้านหลังเข้า โดยไม่ใส่เอว

การเพิ่มขนาดเอว เลาะขอบเอวออก ตัดขายาว ให้เป็นขาสั้น ตัดด้านข้างแยกออกจากกัน นำเศษขาที่ตัดออกมา เย็บติดด้านข้างทั้งสอง เป็นกางเกงยีนส์ขาสั้นใส่สบายๆ

เป็นคนไม่ชอบใส่กางเกงมีขอบเอว ถ้าชอบแบบมีขอบเอว เพียงนำขอบเอวที่เลาะไว้ นำเศษผ้ายีนส์ที่เหลือมาเย็บต่อ แล้วนำไปใส่ขอบเอว เท่านี้ก็เป็นกางเกงยีนส์มีขอบเอว

อุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ เข็มเล่มใหญ่ เพราะเนื้อยีนส์จะมีเนื้อหนากว่าผ้าธรรมดาๆโดยทั่วๆไป เป็นการเย็บมือ ไม่ได้ใช้จักร ใครมีจักร ใช้ได้ตามสะดวก

๗ พค.๕๕ (สูตรความสำเร็จ/แนวทาง ๗ ประการ)

ทำตามสภาวะ

เมื่อยังมีกิเลส เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ ถึงแม้จะรู้ล่วงหน้า แต่ไม่สามารถช่วยใครๆได้ เพราะเป็นเหตุของแต่ละคนที่ทำมา ทุกคนต้องช่วยตัวเอง

ได้แค่แนะแนวทางให้ ไม่มีการบังคับให้มาเชื่อกัน ไม่มีทั้งการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน เพียงแต่บอกว่า อยู่ที่การตัดสินใจของคนๆนั้น ว่าจะเลือกเดินเส้นทางแบบไหน ทางมีหลายทางตามเหตุที่ทำมาและที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่ของแต่ละคน

ขนาดป่วย กายป่วย แต่จิตไม่ป่วยตาม บทจิตจะคิดพิจรณา จะคิดขึ้นมาเอง ช่วงไหนไม่มีบันทึก นั่นคือ ไม่มีสภาวะจิตคิดพิจรณา มีแต่เรื่องราวในชีวิต ขี้เกียจเขียน เพราะไม่แตกต่างจากคนอื่นๆหรอก กิเลสยังมี แต่ไม่หลงสร้างเหตุนอกตัว

วันนี้จิตคิดพิจรณาถึงเรื่องการปฏิบัติ ดูท่าบทความที่เขียนค้างทิ้งๆไว้ น่าจะเขียนได้ใกล้จบแล้ว ที่ยังมีติดๆอยู่บ้าง คือ หลักฐานจากพระไตรปิฎก เป็นพุทธวจนะ ที่กำลังหาเพิ่มเติมอยู่

สภาวะที่ควรรู้ก่อนการปฏิบัติหรือหลังการปฏิบัติหรือจะศึกษาหรือไม่ศึกษา อันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคน ไม่สามารถเจาะจงลงไปได้ ว่าควรรู้หรือไม่จำเป็นต้องรู้ หรือควรศึกษาหรือไม่จำเป็นต้องศึกษา แล้วแต่เหตุนะ ไม่มีการว่ากัน รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

สูตรความสำเร็จ

๑. ปฏิจจสมุปปบาท มี ๒ เหตุ รวมกันอยู่ในสภาวะของปฏิจจสมุปปบาท ได้แก่ ต้นเหตุของการสร้างเหตุ ของการเกิดเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ๑ ต้นเหตุของการสร้างเหตุ ของการเกิดในปัจจุบันขณะ หรือปัจจุบันอารมณ์ หรือภพชาติปัจจุบัน ๑

๑. ต้นเหตุของการสร้างเหตุ ของการเกิดเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร เริ่มต้นที่ อวิชชา เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด จนถึงชาติ(ชรา มรณะฯลฯ) แล้ววนกลับไปเริ่มต้นที่อวิชชา

๒. ต้นเหตุของการสร้างเหตุ ของการเกิดในปัจจุบันขณะ หรือปัจจุบันอารมณ์ หรือภพชาติปัจจุบัน เริ่มต้นที่ ผัสสะ เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด จนถึงภพ (เหตุ) ชาติ (ผล/วิบาก) ตราบใดที่ยังไม่สิ้นชีวิต(มรณะ) ตราบใดที่ยังไม่สามารถรู้เท่าทันผัสสะที่เกิดขึ้น ยังมีหลงสร้างเหตุตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น ภพชาติเกิดอยู่อย่างนั้น

๒. โยนิโสมนสิการ นำบทความเรื่องโยนิโสมนสิการที่เขียนไว้ มาขยายใจความอีกทีเพื่อความเข้าใจรายละเอียดทั้งปริยัติ, ปฏิบัติและปฏิเวธ(ศิล)

ได้แก่ การดูตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น (เหตุหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะในชีวิตและทั้งการปฏิบัติเต็มรูปแบบ)

รู้ตามความเป็นจริง ได้แก่ ขณะผัสสะเกิด รู้สึกนึกคิดอะไรยังไง รู้ไปตามนั้น

๓. สัมมาสติ ได้แก่ การรู้ชัดอยู่ภายในกาย เวทนา จิต ธรรม (ปัจจุบันขณะ, ปัจจุบันธรรม, สิ่งที่เกิดขึ้น, ผัสสะที่มากระทบ ทั้งหมด เป็นสภาวะเดียวกัน แตกต่างเพียงชื่อ) หรือที่นำมาเรียกว่า สติปัฎฐาน ๔ หรือวิปัสสนาในปัจจุบัน

๔. วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติ ได้แก่ การเจริญอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) นำรายละเอียดต่างๆของสภาวะ มาขยายใจความอีกที เพื่อความเข้าใจรายละเอียดทั้งปริยัติ, ปฏิบัติและปฏิเวธ

ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตสมาธิ วิมังสาสมาธิ

๕. การปรับอินทรีย์

๖. สัมมาสมาธิ (ปัญญา) ได้แก่ การรู้ชัดอยู่ภายใน กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม สภาวะนี้เป็นสภาวะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะจิตเป็นสมาธิ ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไป หรือที่นำมาเรียกว่า มหาสติปัฏฐาน หรือวิปัสสนาญาณในปัจจุบัน

๗. สัมมาทิฎฐิ(โลกียะ) หรือสุญญตา เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะในสภาวะสัมมาสมาธิเท่านั้น ตั้งแต่ นามรูปปริจเฉทญาณ(ปรมัตถ์) จนถึงสังขารุเปกขาญาณ (ถ้าไม่ติดอุปกิเลส สภาวะจะดำเนินอย่างต่อเนื่อง) สภาวะญาณที่เหลือ แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคน

ถ้ายังใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะในสภาวะสัมมาสมาธิเท่านั้น ตั้งแต่ อุทยัพพยญาณอย่างแก่ จนถึง จนถึงสังขารุเปกขาญาณ (ถ้าไม่ติดอุปกิเลส สภาวะจะดำเนินอย่างต่อเนื่อง) สภาวะญาณที่เหลือ แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคน

๖ พค.๕๕ (เริ่มกินโจ๊กได้)

After

This slideshow requires JavaScript.

ทำตามสภาวะ

วันนี้เริ่มดีขึ้น กินโจ๊กได้ ทำเอง โจ๊กปลาอิทรีย์ พอดีต้มข้าวต้มหมูสับให้เจ้านาย แยกข้าต้มกับน้ำซุปคนละหม้อ ตามด้วยหมูทอดกระเทียมพริกไทยผสมกับเม็ดผักชี (พริกไทยอย่างเดียว ยังมีกลิ่นหอมไม่พอ เจ้านายชอบสมุนไพรเยอะๆ) และปลาอินทรีย์ทอด

ทอดปลาก็ใช้น้ำมันที่เหลือจากทอดหมู ทีนี้เป็นปลาอินทรีย์แช่น้ำปลา เคล้าเกลือเล็กน้อย ประกอบกับน้ำมันที่ใช้ด้วย เนื้อปลาไม่กรอบเหมือนใช้เกลืออย่างเดียว

เอาน้ำซุปที่เหลือมาทำโจ๊ก ใส่ไข่ลงไป เอาเนื้อปลาที่ทอดแล้วมายีๆให้กระจาย ใส่ลงไปในโจ๊ก เป็นมื้อแรกที่กินข้าวได้ โดยไม่ทรมาณมาก ต้องกินคำเล็กๆ กลืนช้าๆ ไม่งั้นทั้งเจ็บทั้งแสบอีก อาศัยเทคนิคในการกิน

เมื่อเช้าอยากกินขนมปังมาก เอาขนมปังแช่ลงไปในกาแฟผสมนมสด ชงกาแฟแล้วทิ้งไว้ให้อุ่น พอดีทำเสต็กปลาแซลม่อนกับขนมปังและกาแฟให้เจ้านายกินตอนเช้า

๕ พค.๕๕ (แสบภายในปาก)

ทำตามสภาวะ

สัปปายะที่เหมาะสำหรับตัวเอง คือ การเย็บผ้า ตลอดทั้งทำงานบ้าน จิตเป็นสมาธิได้ง่าย พักในสมาธิเป็นระยๆ บางครั้งหลายชม.

กินข้าวไม่ได้เลย แม้แต่ข้าวต้ม ทั้งเจ็บทั้งแสบที่เพดาน แม้แต่นมยังแสบ แต่รู้สึกดีขึ้น ตั้งแต่ป้ายยาและกินยาแก้อักเสบช่วย

แปรงฟันก็ต้องระวัง ไม่ให้เกินขอบฟัน เพราะรอบๆขอบเหงือกยังอักเสบ ถ้าไม่ได้น้ำยาบ้วนปาก คงลำบากพิลึก

๓ – ๔ พค.๕๕(เริ่มกินอาหารแข็งๆไม่ได้)

๓ พค.๕๕(เริ่มกินอาหารแข็งๆไม่ได้)

ทำตามสภาวะ

อาการเริ่มเป็นมากขึ้น กินอาหารแข็งๆยังไม่ได้ กินได้เพียงข้าวต้ม ยังคงแสบที่เพดานเป็นระยะๆ

หาข้อมูลทางเน็ท ดูว่าใครมีวิธีรักษาแบบไหนบ้าง บางที่แนะนำใช้น้ำเกลือบ้วนปาก แสบตายเลยนะนั่น ก็รู้นะว่า น้ำเกลือมีฤทธิ์ในการรักษาแผลในปาก แต่ยังไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสำหรับเรา สุดท้ายอ่านหลายๆวิธี ยังไม่ได้คำตอบ

๔ พค.๕๕ (กินอาหารได้ยากมากขึ้น)

ทำตามสภาวะ

ไปร้านขายยาหน้าน้อมจิต อยู่ติดกับร้าน 7-11 ร้านนี้เป็นร้านที่ไปใช้บริการประจำ เพราะเคยเห็นคนที่เข้าไปซื้อยา มักจะแชร์เรื่องยาที่ใช้รักษา ซึ่งได้ผลสำหรับคนๆนั้น

ส่วนตัวเอง เล่าเรื่องให้คนขายยาฟัง (ไม่แน่ใจว่าเป็นเภสัชไหม เพราะไม่มีป้ายติดบอกและไม่ได้เสื้อกราวน์ ตอนแรกเขาแนะนำยา ไตรโนโลน เราบอกว่าไม่เอา มียาที่ดีกว่านี้ไหม เขาแนะนำให้อีกตัว ชื่อยา lonnagel กลิ่นมินท์

อันนี้พอรับไหว ที่ไม่เอาไตรโนโลน เพราะเคยใช้แล้ว หายช้า (ปากนกกระจอก) พร้อมทั้ง cloxacillin 500 mg 1 แผง (10 เม็ด) brufen (10)

หมายเหตุ

Trinolone Oral Paste กับ Lonna Gel (ลอนนา เจล) แตกต่างแค่ชื่อ ส่วนประกอบตัวยามีเหมือนๆกัน คือ Triamcinolone Acetonide 1 mg. แต่ผลในการใช้การรักษา มีผลรับแตกต่างกัน คงเหมือนยาอื่นๆ

การดูแลรักษา

สิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ คือ น้ำยาบ้วนปาก ต้องบ้วนปากหลังอาหารทุกมื้อ แล้วตามด้วยการป้ายยาที่เพดานปาก

ขอบคุณ น้ายาบ้วนปากและยาสีฟันกลิสเตอร์ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญในการดูแลรักษา

มีภาพการรักษามาให้ดู อย่าตกใจนะ เป็นคนฟันเสียมาตั้งแต่เด็ก เพราะชอบอมลูกอม และไม่เคยแปรงฟันก่อนนอน (ห้ามว่าพ่อแม่) ฟันที่เห็นทั้งหมดยังเป็นฟันจริง แต่สภาพตามอัตภาพ

ดีนะที่มีสมาธิมาช่วยอีกแรง ไม่งั้นคงทรมาณน่าดู คงนอนไม่หลับ อาศัยพักในสมาธิเป็นระยะๆ บางคืนดิ่งทั้งคืน นี่คือประโยชน์ของสมาธิที่นำมาช่วยในการรักาาสุขภาพทั้งทางกายและจิต

๒ พค.๕๕ (เพดานปากเป็นแผล)

Before

This slideshow requires JavaScript.

ทำตามสภาวะ

ไปบ้านเจ้านายมา (darling) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมย. รถออก เกือบ 3 ทุ่ม ถึงจ.แพร่ ตี 5 นิดๆ การเดินทาง หลับบ้าง ตื่นบ้าง รู้สึกตัวเป็นระยะๆ

กลางวัน อากาศร้อนมากๆ แต่ก็ทำสมาธิได้เป็นบางช่วง

กลางคืน ฝนตกทุกคืน สัปปายะเหมาะแก่การทำสมาธิ มีโอกาสได้นั่งก่อนนอนทุกคืน เป็นเหตุให้เกิดความต่อเนื่องของจิตเป็นสมาธิในตอนนอน

เหตุของเพดานปากเป็นแผล

ตอนเช้า มีกาแฟเสริฟ เป็นคนดื่มกาแฟร้อนทีไร ข้างในพองทุกที แต่ครั้งนี้ลืม ดันไปแปรงเหงือกและเพดานปากในตอนเช้า เมื่อพองอยู่แล้ว เนื้อเยื่อเหมือนถูกขูดออกมา ตอนนั้นยังไม่รู้ แค่รู้ว่าเจ็บๆ

อยู่ที่แพร่มาหลายวันก็ยังไม่รู้ รู้แต่ว่ากินอาหารรสเผ็ดไม่ค่อยได้ ส่วนอาหารอื่นๆยังคงกินได้ปกติ ยังมีกินกาแฟร้อนเข้าไปอีก โดยเฉพาะวันเดินทางกลับ ช่วงเช้าก่อนถึงกทม. เหมือนแผลในปากโดนกระตุ้นอย่างแรง

กลับมาถึงห้อง อาหารแข็งๆเริ่มกินไม่ได้ เจ็บแสบในปาก ให้คุณสามีถ่ายภาพในปาก เห้นภาพครั้งแรกตกใจมากๆ น่ากลัวมากๆ มิน่า ถึงกินอะไรเข้าไปก็แสบไปปหมดแม้กระทั่งน้ำเปล่า

คืนนั้น ปวดแผลมาก เหงือกบวม คงจะเกิดการอักเสบ กินbrufen 400 mg. (เม็ดสีชมพู สีขาวเคยกินแล้ว ไม่ได้ผล) brufen มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดและอักเสบ

พฤษภาคม 2012
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: