ศิล และการเกิดสภาวะศิล

ศิล กล่าวในแง่ของ ปริยัติ

ศีล (บาลี: สีล) คือข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข
เพื่อให้เป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 5 ปัญหาหลัก ซึ่งทำให้เกิดความสงบสุข และ ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคม

ความหมายของศีลนั้นแปลได้หลายความหมาย โดยศัพท์แปลว่า ความปกติกายวาจา กล่าวคือความปกติตามระเบียบวินัย, ปกติ

มารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว,ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ และยังมักใช้เป็นคำเรียกอย่างง่ายสำหรับคำว่า “อธิศีลสิกขา” อันได้แก่ข้อปฏิบัติขั้นต้นเพื่อการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาด้วย.

ศิล กล่าวในแง่ของสภาวะ(สิ่งที่เกิดขึ้น)

เหตุของการเกิด สภาวะศิล

ศิล เกิดจาก ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น ๑ ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เกิดขึ้น ๑

๑. ตั้งใจทำให้เกิดขึ้น ได้แก่ การสมาทาน เช่น ข้าพเจ้าขอสมาทาน ….

๒. ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เกิดขึ้น แต่ เกิดขึ้นเอง ตามเหตุปัจจัย ได้แก่ เมื่อมีสิ่งมากระทบ หรือ ผัสสะเกิดขึ้นทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเหตุให้ มีความรู้สึกยินดี/ยินร้าย เกิดขึ้น

โดยมี ตัณหาหรือกิเลส เป็นแรงผลักดัน ให้เกิดการกระทำ เช่น ทางความคิด เรียกว่า มโนกรรม แต่ ไม่ได้สร้างเหตุออกไปทาง วจีกรรม กายกรรม ตามความรู้สึก นึกคิด ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ

เหตุของการกระทำเช่นนี้ เป็นเหตุให้ สภาวะศิล เกิดขึ้นเอง ตามความเป็นจริง ตามเหตุปัจจัย

ในดี มีเสีย ในเสียมีดี

ตราบใด ที่ยังมีกิเลส ๒ สิ่งนี้ เกิดขึ้น เป็นคู่เสมอๆ ได้แก่ โลกธรรม ๘ คือ ดีกับเสีย กล่าวคือ ในดี มีเสีย ในเสียมีดี

การตั้งใจสมาทาน

เหตุดี ของการตั้งใจสมาทานศิล เป็นเหตุให้ เป็นผู้สังวร สำรวม ระวัง จะทำอะไรก็มีความตั้งใจทำ เป็นผู้มีสัจจะ เป็นผู้มีสุคติภพ อย่างแน่นอน

เหตุเสีย ของการตั้งใจสมาทาน แต่ทำไม่ได้ ตามที่ได้สมาทานไว้ เป็นเหตุให้ เป็นคนเหลาะแหละ ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่มีสัจจะ

การไม่ได้ตั้งใจสมาทาน

เหตุดีของ การเกิดสภาวะศิล ที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริง (ตามเหตุปัจจัย)

๑. เป็นเหตุให้ มรรค มีองค์ ๘ เกิดขึ้น (ตามเหตุปัจจัย)

๒. เป็นเหตุให้ ภพชาติ ณ ปัจจุบันชาติ สั้นลง (ตามเหตุปัจจัย)

๓. เป็นเหตุให้เป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะดี (ตามเหตุปัจจัย)

๔. เป็นเหตุให้ สมาธิเกิดขึ้นเอง ตามเหตุปัจจัย (ตามเหตุปัจจัย)

๕. เป็นเหตุให้ หิริ โอตตัปปะ มีกำลังมากขึ้น เป็นเหตุให้ เป็นผู้มีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป ทั้งต่อหน้า และลับหลัง

๖. เป็นเหตุให้ ชีวิต ความเป็นอยู่ ดีขึ้น (ตามเหตุปัจจัย)

๗. เป็นเหตุให้ เกิดปัญญา คือ การเห็นตามความเป็นจริง ได้แก่ สภาวะไตรลักษณ์ ที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริง (ตามเหตุปัจจัย)

๘. เป็นเหตุให้ เกิดสภาวะ จิตปล่อยวาง ตามความเป็นจริง (ตามเหตุปัจจัย)

๙. เป็นเหตุให้ เห็นตามความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่ง ได้แก่ สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้น ย่อมดับลงไป เป็นธรรมดา (ตามเหตุปัจจัย)

๑๐. เป็นเหตุให้ เป็นผู้มี สุคติภพ อย่างแน่นอน (ตามเหตุปัจจัย)

๑๑. เป็นเหตุของ การเวียนว่าย ในวัฏฏสงสาร สั้นลง (ตามเหตุปัจจัย)

เหตุเสีย ถ้าหากยังยอมรับตามความเป็นจริง ยังไม่ได้ ผลคือ ความทุกข์ใจ ที่เกิดขึ้นเนืองๆ ในช่วงแรกๆ แต่เมื่อใช้ขันติ หรือ ความอดทนอย่างต่อเนื่อง ทุกๆสภาวะที่กล่าวมา จะเกิดขึ้นเอง ตามเหตุปัจจัย

เหตุของการเกิด วิชชาและวิมุต

เหตุของ การเกิด วิชชาและวิมุต ได้แก่ โพชฌงค์ ๗

เหตุของ การเกิด โพชฌงค์ ๗ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔

เหตุของ การเกิด สติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ สุจริต ๓

เหตุของ การเกิด สุจริต ๓ ได้แก่ การสำรวมอินทรีย์

เหตุของ การเกิด การสำรวมอินทรีย์ ได้แก่ สติ สัมปชัญญะ

เหตุของ การเกิด สติสัมปชัญญะ ได้แก่ โยนิโสมนสิการ

เหตุของ การเกิด โยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความศรัทธา

เหตุของ การเกิด ความศรัทธา ได้แก่ การฟังสัทธรรม

เหตุของ การฟังสัทธรรม ได้แก่ การคบหาสัปบุรุษ

ด้วยประการดังนี้

การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์

การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)ให้บริบูรณ์

การทำไว้ในใจโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์

สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์

การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยัง สุจริต ๓ ให้บริบูรณ์

สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์

สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์

โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์

วิชชาและวิมุตตินี้ ย่อมมีเหตุปัจจัย ให้เกิดขึ้นดังนี้

ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำมา และที่กำลังสร้างให้เกิดขึ้นใหม่

ดีนะ …

ดีนะ …

เขียน ยังลบทิ้งได้ แค่ระบายออกมา ดีกว่าเก็บเอาไว้ ให้เป็นตะกอน

มองไกล ไม่มองสั้น

เมื่อมองเห็นเหตุ ก็ลบทิ้ง

มองเห็นส่วนดี ที่คนส่วนมากจะได้รับ มากกว่า สิ่งไม่ถูกใจตัวเอง ในบางเรื่อง

พฤศจิกายน 2012
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: