ปฏิจจสมุปบาท

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd21.htm

โฆษณา

ชาติ ชรา มรณะ

เหตุปัจจัยจาก อวิชชา ที่มีออยู่

ไม่มีใครหนีพ้น ชาติ ชรา มรณะได้

หลงรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

เหตุจาก อวิชชา ที่มีอยู่ ชีวิตจึงอยู่ร้อนนอนทุกข์ ทุกข์กับกองสังขาร

โคทัตตเถรคาถา

๒. โคทัตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระโคทัตตเถระ

[๓๘๒]โคอาชาไนยที่ดี อันเขาเทียมแล้วที่แอกเกวียน ย่อมอาจนำแอกเกวียนไปได้
ไม่ย่อท้อต่อภาระอันหนัก ไม่ทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียมแล้ว แม้ฉันใด

บุคคลเหล่าใดบริบูรณ์ด้วยปัญญา เหมือนมหาสมุทรอันเต็มด้วยน้ำ
บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ดูหมิ่นผู้อื่น ฉันนั้น ย่อมเป็นดังอริยธรรมของสัตว์ทั้งหลาย

นรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลา
ตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่
ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศก

คนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุ ๒ อย่าง คือ มีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุข ๑ มีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ ๑

ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในทุกขเวทนา ในสุขเวทนา และในอทุกขมสุขเวทนา

ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อน
เป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและไม่ฟุบลง

ชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ทั้งหมด ดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัว ฉะนั้น

นักปราชญ์ทั้งหลาย มีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกแห่งไป
การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรม กับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้

การไม่ได้ลาภอันชอบธรรมประเสริฐกว่า
การได้ลาภอันไม่ชอบธรรม จะประเสริฐอะไร

คนไม่มีความรู้ มียศ กับคนมีความรู้แต่ไม่มียศ
คนมีความรู้ ไม่มียศประเสริฐกว่า
คนไม่มีความรู้ มียศ จะประเสริฐอะไร

การสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์
การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่า
การสรรเสริญจากคนพาล จะประเสริฐอะไร

ความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวก
ความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่า
ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไร

ความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยธรรม
ความตายโดยธรรมประเสริฐกว่า
ความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมจะประเสริฐอะไร

ชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้ว
มีจิตสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ไม่ติดอยู่ในโลก
ชนเหล่านั้นไม่มีความรักความชัง

บุคคลเจริญโพชฌงค์ ๗ อินทรีย์ ๕ และพละ ๕ แล้ว
บรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยม หาอาสวะมิได้ ย่อมปรินิพพาน.

http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=26&A=7242&Z=7277

สิงหาคม 2015
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: