ปฏิจจสมุปบาท

ญาณ วัตถุ ๔๔ อย่าง และ ญาณ วัตถุ ๗๗

ผู้รู้แจ้งใน สภาวะนิพพาน ตามความเป็นจริง จึงจะรู้ชัดในสภาวะเหล่านี้ รู้แจ้งอริยสัจ ๔ ยังไม่สามารถ รู้สภาวะเหล่านี้ได้ ตามความเป็นจริง

ปัจจุบัน จึงมีคำกล่าวทำนองว่า ชาติ คือ การเกิด กำเหนิด หรือ คลอดออกมา

แม้กระทั่งสังขาร ในปฏิจจสมุปบาท นำมากล่าวว่า คือ การกระทำที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน มีการตีความ สภาวะปฏิจจสมุปบาท อย่างแพร่หลาย

ล้วนมีแต่สัญญา ที่เกิดจากการเรียน หรือท่องจำมาพูด สภาวะที่นำมาพูด จึงไม่ตรงกับสภาวะที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริง

ปฏิจจสมุปบาท เมื่อนำมาอธิบาย จึงวกวนไปมา ตามการตีความจากคำเรียก ไม่ใช่จากสภาวะที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริง

เหตุที่มาของคำว่า “แก้วแตก ทำให้แก้วทุกข์”

เหตุที่มาของ ชาติ คือ การเกิด กำเนิด การคลอดออกมา

เหตุที่มาของ สังขาร คือ การปรุงแต่ง ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน

เหตุที่มาของ สังขาร คือ ความคิด

 

ต้นเหตุของทั้งหมด เกิดเนื่องจาก ยังไม่รู้แจ้ง ในสภาวะนิพพาน ตามความเป็นจริงปฏิจจสมุปบาท

ญาณ วัตถุ ๔๔ อย่าง

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถุ๑ ๔๔ อย่าง แก่พวกเธอทั้งหลาย.
พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น จงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์, เราจักกล่าวบัดนี้.
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่า :-

ภิกษุ ท. !  ก็ ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ?
ญาณวัตถุ ๔๔ อย่างคือ :-

(หมวด ๑)
๑. ญาณ คือความรู้ ในชรามรณะ;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ;
(หมวด ๒)
๑. ญาณ คือความรู้ ในชาติ;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชาติ;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งชาติ;
(หมวด ๓)
๑. ญาณ คือความรู้ ในภพ;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพ;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งภพ;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งภพ;

(หมวด ๔)
๑. ญาณ คือความรู้ ในอุปาทาน;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน;
(หมวด ๕)
๑. ญาณ คือความรู้ ในตัณหา;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งตัณหา;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา;
(หมวด ๖)
๑. ญาณ คือความรู้ ในเวทนา;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งเวทนา;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา;

(หมวด ๗)
๑. ญาณ คือความรู้ ในผัสสะ;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะ;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;
(หมวด ๘)
๑. ญาณ คือความรู้ ในสฬายตนะ;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ;
(หมวด ๙)
๑. ญาณ คือความรู้ ในนามรูป;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูป;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งนามรูป;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป;

(หมวด ๑๐)
๑. ญาณ คือความรู้ ในวิญญาณ;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ;
(หมวด ๑๑)
๑. ญาณ คือความรู้ ในสังขารทั้งหลาย;
๒. ญาณ คือความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร;
๓. ญาณ คือความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสังขาร;
๔. ญาณ คือความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร;

ภิกษุ ท. ! เหล่านี้เรียกว่า ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง

 

พฤศจิกายน 2019
พฤ อา
« ก.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: