นิพพาน ตามคำของพระอานนท์

“”อาวุโส ! มีคำกล่าวกันอยู่ว่า ‘สันทิฏฐิกนิพพาน สันทิฏฐิกนิพพาน’ ดังนี้.
อาวุโส! สันทิฏฐิกนิพพานนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแล ?”
(พระอุทายีถามพระอานนท์, พระอานนท์เป็นผู้ตอบ).

อาวุโส ! ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม
เข้าถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่
อาวุโส ! สันทิฏฐิกนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ด้วยเหตุมีประมาณ
เท่านี้แล เมื่อกล่าว โดยปริยาย.”

หมายเหตุ:

ตัวหนังสือ สามารถตีความได้ ๒ แบบ ฌานที่เป็น มิจฉาสมาธิ ๑ และ ฌานที่เป็น สัมมาสมาธิ ๑

ฌานที่เป็น มิจฉาสมาธิ มีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตทังคนิพพาน หมายถึง ขณะที่จิตเป็นสมาธิยู่ ขณะนั้น ไม่มีการสร้างเหตุนอกตัว

ฌานที่เป็น สัมมาสมาธิ หมายถึง ขณะจิตเป็นสมาธิอยู่ ไม่ว่าจะมีโอภาสเกิดหรือไม่ก็ตาม ขณะนั้น สามารถรู้ชัดในสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกาย

สภาวะที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยระหว่าง สติ สัมปชัญญะและสมาธิ ที่ทำงานร่วมกัน สภาวะนี้ เป็นสภาวะ สัมมาทิฏฐิ เหตุเพราะ ปราศจากความมีตัวตน เข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาวะ จึงชื่อว่า ทิฏฐิกนิพพาน

ชื่อเรียกนิพพานแต่ละชื่อ ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เกิดขึ้น จึงมีปรากฏชื่อหลายชื่อของนิพพาน

นิพพานที่แท้จริง มีเพียงหนึ่งเดียว คือ ความดับภพ ได้แก่ ดับเหตุของการเกิด ภพชาติปัจจุบัน กับ ดับเหตุของการเกิด ภพชาติในวัฏฏสงสาร

ธันวาคม 2020
พฤ อา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: