รูปราคะและอรูปราคะ

การละขาดจาก รูปราคะและอรูปราคะ
.

ผู้ที่ได้วิโมกข์ ๘ เกิดได้ ก็เสื่อมได้
เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของผู้นั้น

หากตั้งใจทำความเพียรต่อเนื่อง
กำลังสมาธิที่เสื่อมหายไปหมดสิ้น
จะค่อยๆกลับคืนมาเหมือนเดิม
อาจจะเท่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม
.

สภาวะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในปัจจุบัน
เกือบจะเหมือนในอดีต แต่ยังไม่ถึงเนวสัญญาฯ
.

จริงอยู่ ที่รู้สึกยินดีพอใจ กับกำลังสมาธิที่กลับคืนมา
ทั้งหมดนี้ เป็นผลของการทำความเพียร ไม่ใช่มีเกิดขึ้นแบบฟลุ๊คๆ
เกิดแล้วหายไป ไม่มีเกิดขึ้นอีก

แต่ไม่ได้มีความติดใจในสภาวะที่มีเกิดขึ้นทั้งหมด

.

ที่กล่าวว่าละขาดจากรูปภพ และอรูปภพ หมายถึง
ไมได้ทำความเพียรเพื่อให้ได้ฌานนั้นนี้ แต่ทำเพราะรู้

สภาวะปัจจุบัน ที่ไม่ติดใจในวิโมกข์ ๘
เพราะรู้ชัดด้วยตนเองว่า ยังมีธรรมอื่นที่ยังกว่า

ฉะนั้นการทำความเพียร จึงไม่เพียรหนักเหมือนเมื่อก่อน
เพียรตามสัปปายะ เพียรแบบไม่ต้องทำความตั้งใจว่า จะทำความเพียร

ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความมี ความเป็นต่างๆ
แต่เป็นเรื่องของ ขึ้นชื่อว่า การเกิด ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไร(ทางโลก)
ไม่ว่าจะได้อะไร เป็นอะไร(ทางธรรม)
ล้วนเป็นทุกข์

เพราะขึ้นชื่อว่าการเกิด ล้วนเป็นทุกข์

จิตที่มั่นคงไม่คลอนแคลน “ขึ้นชื่อว่าการเกิด ล้วนเป็นทุกข์”
เมื่อสภาวะจิตดวงสุดท้ายมีเกิดขึ้น ตัณหาจึงไม่สามารถคอบงำได้
เพราะมรณสัญญาตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน

.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวนกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวิต ไม่ยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้ง
อยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า

มรณสัญญาอันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้น

ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ ฯ

๖. ภวราคสังโยชน์

ภวราคสังโยชน์  แปลว่า กิเลสเป็นเครื่องผูกสรรพสัตว์ไว้ คือ ความกำหนัดติดในรูปภพ อรูปภพหรือรูปฌาน อรูปฌาน องค์ธรรมได้แก่ โลภเจตสิก ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ดวง

รูปราคะ ได้แก่ ความพอใจยินดีในรูปภพ รูปฌาน คือ มีความพอใจในการเจริญสมถกรรมฐาน ด้วยมีความมุ่งหมายว่า เมื่อตนละจากโลกนี้ไปแล้ว จะได้ไปปฏิสนธิในรูปภพ ความยินดีพอใจดังกล่าวมานี้ ย่อมประกอบด้วยโลภะ จึงชื่อว่า รูปราคะ

อรูปราคะ ได้แก่ ความยินดีพอใจในอรูปภพ อรูปฌาน

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

คลังเก็บ

%d bloggers like this: